Напорни тръби – програма

Тръби DN100 до DN250

Тръбите с малки размери се отличават с особено висока устойчивост на формата. Поради това не е необходимо изчисляване дебелината на стената за различни амплитудни товари или степени на налягане. GRP тръби от DN100 до DN250, PN16 се произвеждат с еднаква дебелина на стената и с коравина  на системата SN10000.Процентът на уякчаващите влакна нараства с класа на налягане. Производствата се осъществяват чрез навиване с неподвижна сърцевина и еднаква дължина от 6 метра.

Тръби DN300 до DN2400

  При тръби с големи размери, дебелината и структурата на стената се определят в зависимост от твърдостта и вътрешното налягане.

Метода на навиване на Flowtite  с ”подвижната” си сърцевина е предпоставка за гъвкаво производство, с променлива структура на стената, на произволни монтажни дължини до 21м.

В практиката преобладават дължините от 6м, 12м и 18м. Пасовачни тръби с произволна дължина от L =0.3м нагоре се произвеждат по заявка на клиента. Според статическите изисквания на разположение са класовете на коравина SN5000 и SN10000 (други класове на коравина по заявка). С нарастване степента на налягане се повишава и делът на армиращите влакна в напречното сечение на стената, а напълнената с кварц сърцевина изтънява.  Така с нарастване класа на налягане, при постоянни класове на коравина и диаметър, намалява дебелината на стената. Причина за това са безкрайните стъклени влакна (ровинг), които за разлика от късите влакна при многослойни материали, допринасят съществено за коравината на стената.

Тръбни съединения

 REKA –муфа се използва успешно в практиката от 1952г. като двуставна муфа за безмуфени тръби. Тя е най-старата и добре разработена щепселна връзка за напорни и безнапорни тръбопроводи при подземно строителство.

Еластомерните уплътнителни пръстени се задържат неподвижно в жлебовете на муфата с леко предварително налягане. Поради малките допуски на изработката, респ. фината обработка на уплътняваните повърхнини, при запресоване и центриране се постига максимална плътност.REKA- муфа е надеждна и трайно плътна под товар на срязване и ъглово изместване (EN681 и DIN4060), както при полегати тръбопроводи, така и при работа под високо налягане и вакуум.Ограничен пръстен в средния жлеб на муфата опростява и ускорява монтажа и предпазва краищата на тръбата. Дължината на муфата (к) се определя  според температурното удължение, респ.свиване в следствие напречно разширяване при съблюдаване на максималната несъответност. Поради еднаквия външен диаметър на тръбите, независимо от степента на налягане, за един условен разтвор има само един вътрешен диаметър на муфите.

Мoнтажни муфи

Муфените връзки, каквато е REKA –муфата, изискват аксиални сили на монтаж. При монтажните муфи е обратно, плътно пренасочване се постига чрез радиални сили, т.е. чрез затягане тялото на муфата. В следствие от това се получават два основни показателя за напорните тръби:

.монтажът може да се в тесни изкопи, в които е трудно да се вкарат или укрепят аксиално действащи монтажни инструменти, напр. при монтаж на предварително изработен дюкер.

.Допълнителният монтаж на фасонни части или арматури може да се осъществи чрез просто нанизването на ”отворената муфа (без средна колекторна пластина) върху тръбното тяло.

Тялото на муфата и скрепителните елементи са от неръждаема стомана, а уплътнителните маншети от EPDM.  KTW-разрешително на DVGW притежават например фирмите TEEKEY, DAMSTAHL и STRAUB.

Ламинирани съединения

В меки, с ниски товароносимост почви и стеснени трасета в градските зони се предпочитат понякога без опорни напорни тръбопроводи, т.е. реактивните сили на отклонение в центъра на кривините на тръбопровода трябва да се отведат от съседните участъци чрез триене в почвата. Бaза за определяне устойчивите на опън дължини на ъгловите профили е DVGW- работен лист  GW368.

В тези участъци са необходими тръбни съединения, затваряща аксиалната силова верига. Трябва да се вземе под внимание, че съседните GRP –тръби са пригодени за пренасяне на аксиални сили, т. е. Че се използват тръби в ”биаксиално” качество.

Като затварящи силовата верига свързвания от страна на изпълнителят могат да бъдат изработени ламинати съгласно  DIN16966 (външен ламинат) или заводската нормала (външен и вътрешен ламинат, когато има достъп).

Челните шевове се грундират с полиестерен кит и стъклопласти, а след това като се редуват се ламинират няколко слоя импрегнирана с полиестерна смола ровинг – тъкан и стъкломат. Големината на тези маншети, подреждането на слоевете стъкломати ровинг,както и изискванията за качество се определени с DIN16966 и заводска нормала. Изискванията за устойчивост на ламината са уредени с DIN 18820.

Toчната преработка, която може да извърши само от специалисти, е описана в отделна ”Инструкция за изработване на ламинати за челни съединения”.

Възможностите за използване на ламинатни връзки трябва да се проверят от нашия технически сервиз, като при всеки отделен случай се вземат под внимание ниво на подпочвени води, структура на почвата, радиус на кривините, височина на налягането, условен отвор на климат.

Фланцови съединения

Фланците на GRP –тръби и фасонни части служат за свързване на арматури или за преход към тръбни материали с други размери. Препоръчват се свободни фланци с GRP- слепващ борд и поцинковани стоманени свободни фланци. GRP- свободни фланци и GRP- неподвижни фланци могат да се доставят по заявка. Като най-подходящи са доказани еластомерните уплътнения с метално ядро (фирма Крол и Цилер). Ако през фланцовите съединения ще бъдат пренасяни аксиални сили, то и съседните им  GRP- тръби трябва да са пригодени за пренасяне на аксиални сили – най-подходящи са биаксиалните тръби