Специални приложения

Канали във водозащитени зони

Специално разрешение за експлоатация на канали за отпадни води във водозащитени зони е свързано със специални изпитвания на плътността на каналната тръба и периодичен контрол на плътността на каналната система, както и с повишени изисквания за безопасност. Тъй като GRP-каналната тръба с REKA муфа съответства на една напорна тръба PN2.5, тя се подлага на изпитание с 2.4 бара налягане и съответно се маркира от производителя. За двустепенни канали могат да се използват медийни тръби SN2500. Стабилната и жилава тръба и простият монтаж свеждат до минимум опасността от грешки при монтажа. Плътността на цялата канална система се гарантира от монолитна готова шахта с тръбни връзки на REKA база. GRP – системи с двойни тръби са особено удобни при периодични изпитвания на свръхналягане без да се прекъсва работата;  за едностепенните системи се препоръчва изпитване  на подналягане (вакум).

Баражни канали

 Баражните канали се използват най вече в смесителни системи като предпазна  мярка във водохранилища. Малкото тегло на големите GRP-тръби до DN2400 позволява голям обсег на стрелата на крана на скосени изкопи. При малък разхода на баласт пясъчен фундамент и прост монтаж на муфата се постига бързо и икономично строителство. Поради заеманата малка площ при малки конструктивни размери, баражните канали могат да се  разполагат във формата на батерии, да бъдат разширявани до големи баражни камери, без статичния и конструктивен разход за един конвенционален баражен басейн. Гладките, без порести вътрешни повърхнини спомагат за самопочистването, респективно свеждат до минимум разходите за техническо обслужване.При продължителни престои, респективно време за изтичане на агресивни, газоотделящи продукти на разлагане или на недостатъчно техническо обслужване е гарантирана корозионната устойчивост и срещу биогенна сярна киселина. Муфите са трайни, плътни и здрави.