Качества и предимства

НИСКО ТЕГЛО – ГОЛЯМА МОНТАЖНА ДЪЛЖИНА

От високата якост и малко специфично тегло резултира едно особено ниско линейно тегло, което позволява големи монтажни дължини до 21м.

Поради това е възможно една тръба DN300, с монтажна дължина 6м и с тегло 65кг. да бъде транспортирана на ръка. При по-големи диаметри (напр. DN1600, L=12m, тегло 2.4т) тръбите могат да се транспортират с обичайните строителни машини, като багери и челни товарни машини, а също и да се спускат и в изкопите с голямо изнасяне напред (със стрелови кранове).

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ

Износването на GRP тръби е изключително малко.

Изпитанието на съпротивлението срещу износване се извършва съгласно DIN19565-1 по “Метода на Darmstadt”.Преценката на изпитанието на новите тръби се прави, като се взема под внимание строежа на стената с 0.3мм вътрешен смолен слой и последен 1.1мм дебел износващ се слой(сплъстен влакнест слой). След теста за износване с 100000 колебливи  движения трябва да са налични все още 50% от дебелината на сплъстения влакнест слой. Това изискване беше спазено с общо 0.68мм (допустими са 0.85мм) дълбочина на износването. ”Изпитване по метода на Darmstadt” не може да се проведе чрез възникващо по време на експлоатация на натоварване от увлечени примеси в един канализационен  тръбопровод. Практиката от над 30 години показва, че повреди от износване в канализационни тръбопроводи от GRP тръби не трябва да се очаква.

ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

 Поради своята химическа устойчивост GRP тръбите се използват, като контейнери за течности, така също и за тръбопроводи  за транспортиране на  газообразни и течни среди.

Изключителното използване на стъклени влакна в ECR-качество, използването на качествени смоли на DSM-BASF  без пълнеж (напр.варовиково брашно), както и контролираният производствен процес с оптимално свързване на влакната, голяма плътност, безпореста външна повърхност и пълноценно втвърдяване гарантират особена устойчивост. Изискванията за антикорозионен защитен слой по DIN18820-3 се изпълняват, според необходимия тип смола, от Flowtite тръби с регулируем строеж на стената.В сравнение с термопластите, дурапластите са по-плътни на дифузия и могат евентуално да бъдат разядени откъм външната повърхност. GRP тръби не са електрически проводници. Електрическата корозия е изключена. За конкретна консултация относно устойчивост на агресивни среди и температурни граници на използван в отделни случаи специален тип смоли, молим за Вашето запитване, като посочите средите и тяхната концентрация ,pH-стойност, работна и максимална температура, както и времето на въздействие.

Съдове за съхраняване на застрашаващи (замърсяващи) водата течности

Германския институт за строителна техника е изброил в списъка на средите 4 течности, които могат да бъдат съхранявани без изпитване на устойчивостта в съдове от GF-UP с вътрешен подсилен слой, респективно слой от смола без примеси.

Тръбопроводи за агресивни промишлени води, транспортни тръбопроводи и химически заводи

За отвеждане на агресивни промишлени води или транспортните тръбопроводи в химически заводи трябва да се вземат под внимание листите с устойчивост на доставчиците на смоли и листите с устойчивост за еластомерните уплътнения. При тръбопроводи за отвеждане на отпадни води до отделенията  на леките вещества трябва се използват уплътняващи средства със специална устойчивост съгласно ”Принцип на конструкция и изпитването на уплътнители от еластомери с висока съпротивляемост срещу леки течности за тръбни връзки в тръбопроводи за отпадни води”.

При определяне допустимите натоварвания в напорни тръбопроводи в дадени случаи трябва да се вземат под внимание факторите на средата и температурните коефициенти. С  реста за ”Корозия при дълготрайна деформация” съгласно DIN 53769/ASTM D 3681 беше определена на GRP тръбни пръстени в дълговременни изпитания под константното деформиране при стайна температура въздействието на сярна киселина (5%10%)върху линейната деформация за период от 50 години с А=1,5.

Инкрустационна и хидравлична характеристика 

 Липсата на инкрустация гарантира  на GRP тръби постоянен дебит на потока.

Инкрустация (отлагане на твърди вещества по омрежената вътрешна стена) благоприятства се при попиващи, порьозни материали и грапави , порести повърхнини на тръбите.Навитите GRP тръби притежават плътни, гладки повърхнини със средна, абсолютна грапавост на стената к = 0.029мм. (SINTEF Civil and Environmental Engineering или Изследвания на Държавния Университет Охайо). За хидравличното оразмеряване съгласно ATV A 110 се поставя в основата интегралната или заводската грапавост (kb – стойности). За оразмеряването по индивидуален проект се използва една ефектна грапавост к = 0.1мм.

GRP- тръбопроводи проявяват благоприятна хидравлична характеристика поради точността на размерите на вътрешните диаметри, големите монтажни дължини и еластично затворените челно съединения. Реагирането на хидравличен удар е позитивно поради еластичността на материала, от който са изработени тръбите, и еластичните тръбни връзки (скоростта на разпространение на ударната вълна е около 350м/сек.).

Тръби за снабдяване на питейна вода      

Хигиенната благонадеждност в областта на питейните води беше доказана  за GRP- тръби, включително фасонни части , уплътнения и смазващи материали  съгласно  KTW- препоръки и DVGW- работен лист  W 270 и подлежи на постоянен  надзор . Според тези предписания тръбите и фасонните части  за транспорт, съхранение  и при паузи в монтаж се покриват, с малките фасонни части, уплътненията и смазващите материали се опаковат допълнително, за да се предпазват от замърсявания. GRP-тръбите за снабдяване на питейна вода са  регистрирани от DVGW и разрешени под:

DW-8411AS2285                                                                        за тръби  DN100 до DN300

DW-8416AQ2057(U572)                                                            за тръби DN300 до DN800

DW-8421AQ2058(U672)                                                             над Dn800

За обозначаване на тръбите за питейна вода съгласно предимствата, GRP- тръбите имат синя спирална линия по цялата си дължина, а фасоните части са обозначени със синя напречна линия.Използваните като тръбни съединения REKA- муфи отговарят на предписанията за качество и основни тестове на предварителна DVGW- основна насока за изпитване VP615.За странични свързвания(жилища, хидранти) на разположение са GRP- фасонни части, както и тръби  с монтирани от завода производител фланцови изходи. При използване на намиращата се е търговската мрежа тръбна арматура трябва да се направи правилният избор на системата.

Контролируема плътност 

Контролируема плътност и годност за всички видове изпитания с други предимства на GRP-тръбни системи.

Управлението на производството с компютри гарантира плътна, нешуплива структура, в която стъклените влакна са свързвани  химически, кварцовият пясък физико-химически със смолната матрица. В завода тръбите и муфите се изпитват под налягане, като налягането при изпитване е равно на удвоеното номинални налягане. Изпитването на напорни тръби е уредено с DIN4279-1, респективно EN805. при изпитания за плътност при тръбопроводи за питейна вода е валиднa и DVGW- основна насока на изпитване VP615. При изпитания на мястото на монтажа е валидна EN1610, която успоредно с конвенционалното изпитване с вода урежда и изпитването с въздух(свръх налягане). Най-рентабилното е обаче изпитването на вакуум с въздух съгласно EN1610, за което GRP- тръби са най-пригодни. При изпитване на обекта да се спазват изискванията на проекта. Изпитания за плътност на тръбни съединения с еластомерни уплътнения съгласно EN681-1 респективно DIN 4060 са проведени с муфи и с подналягане. Освен това, специално за тръбопроводи за питейна вода бяха проведени циклични изпитвания на гранично вътрешно налягане.

Икономически изгодно строителство

 Критериите за оценка на рентабилността на едно мероприятие по изграждане на тръбопровод са:

-Полза от инвестициите

-Продължителност на използване

-Експлоатационни разходи

Рентабилността е определяща, а на цената, т.е.при ниски разходи за монтаж и експлоатация може да се инвестира повече в качеството на инсталацията.Висококачествените навити GRP тръби способстват за тази ефективност и рентабилност във всички тръбопроводни системи чрез:

-бърз монтаж при малко тегло

-химическа устойчивост без допълнителна защита на тръбите и анализ на почвите

-голяма продължителност на експлоатация при постоянен дебит на потока

-малки разходи за техническо обслужване и поддръжка

При изграждането на напорни тръбопроводи допълнително чрез:

-големи монтажни дължини до 21м

-предварително изработване на комплексни фасонни части

В изграждането на канали допълнително чрез:

допълнителни връзки при големи монтажни дължини

-лесни и икономически изпитания с въздух.

Външен диаметър

 Външния диаметър на тръби от един условен диаметър е еднакъв за всички класове на налягане и класове на коравина.

Поради това за различни коравини от един условен диаметър може да се вложи същата муфа.За изготвянето на пасовачни дължини на мястото на монтажа се доставят така наречените”пасовачни тръби”, чиито външен диаметър по цялата дължина на тръбата е в границите на допуска за тръбното съединение. Външните диаметри от DN100 до DN500 (серия 2) съответстват на външните диаметри на еластични лети тръби  съгласно EN 545/598.